SVAB VEVEX (SEBOVEX)

Ett populärt villa-aggregat 1981-1994

Vanliga problem idag är ljudproblem och obalans i fl äktar, med begränsad reservdelstillgång och risk för följdfel vid reparation. Ett vanligt fel är att förvärmaren hänger sig med hög elförbrukning som följd. Vanligt är även att termostater är felinställda vilket innebär att elvärmen går i onödan.

Med CASA R5-H har du möjlighet att komplettera din anläggning med frikyla. Genom att placera ett kylbatteri i tilluftskanalen och koppla kollektorkretsen till din jord- eller bergvärmepump via kylbatteriet, kan komforten i bostaden ökas ytterligare. Dessutom förbättras funktionen på värmepumpen eftersom ny värmeenergi tillförs kollektorktretsen när tilluften kyls ned. 

Modern fläktteknik med lågenergimotorer

CASA R5-H har fl äktar som förutom lägre energiförbrukning, även har lägre ljudalstring jämfört med den gamla teknikens AC-motorer med traditionell fl äktsnäcka. Man brukar säga att en modern fl äkt har upp till 50% lägre energiförbrukning samt att ljudalstringen minskar med 30%.