SEBO Plusvex 1000/1200

Tillverkare:

Swegon

Bästa möjliga energibesparing

FTX-aggregat med korsströmsväxlare, vanliga problem idag:

  • Otillräckliga luftfl öden
  • Ljudproblem och obalans i fl äktar
  • Begränsad reservdelstillgång, risk för följdfel vid reparation
  • Låg återvinningsgrad
  • Hög elförbrukning
  • Elektrisk förvärmare är energikrävande
  • Risk att termostater är felinställda, elvärme går i onödan
  • Kablar och komponenter utslitna
  • Bristfällig filtrering, dåliga fi lter

Installerad effekt

SEBO Plusvex kan förbruka upp till 9,640W vid max belastning, vilket ska jämföras med CASA R15-H som bara behöver 2,145W för att ge en tilluftstemperatur på +20° när det är -20°C utomhus. Den stora skillnaden beror på att värmeväxlaren återvinner en betydande mängd energi, samt att tekniken med roterande värmeväxlare inte kräver någon energikrävande avfrostning.

Modern fläktteknik med lågenergimotorer

CASA R15-H har fl äktar som förutom lägre energiförbrukning, även har lägre ljudalstring jämfört med den gamla teknikens AC-motorer med traditionell fl äktsnäcka. Man brukar säga att en modern fl äkt har upp till 50% lägre energiförbrukning samt att ljudalstringen minskar med 30%.