PM-Luft VVVA

Tillverkare:

Swegon

Högre komfort och fler funktioner

Gamla VVVA aggregaten är relativt enkla i sitt utförande.När du byter till ett nytt CASA R5-H får du fördelarna med ett modernt inbyggt styrsystem, samtidigt som luftkvalitén förbättras både genom den höga fi lterklassen (F7) och nya möjligheter med kylåtervinning.

Med CASA R5-H har du möjlighet att komplettera din anläggning med frikyla. Genom att placera ett kylbatteri i tilluftskanalen och koppla kollektorkretsen till din jord- eller bergvärmepump via kylbatteriet, kan komforten i bostaden ökas ytterligare. Dessutom förbättras funktionen på värmepumpen eftersom ny värmeenergi tillförs kollektorktretsen när tilluften kyls ned.

Modern fläktteknik med lågenergimotorer

CASA R5-H har fl äktar som förutom lägre energiförbrukning, även har lägre ljudalstring jämfört med den gamla teknikens AC-motorer med traditionell fl äktsnäcka. Man brukar säga att en modern fl äkt har upp till 50% lägre energiförbrukning samt att ljudalstringen minskar med 30%.